طرح های امکان سنجی

از سال 91 الی 93 امکان سنجی طرحهای پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی انجام شده است و اطلاعات آن به طور کامل در دفتر موجود است . مشاهده چکیده اطلاعات این طرح ها از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

طرح های امکان سنجی شده