لیست ایده ها

 

 

 

 • ردیف
   عنوان گزارش
  1
   چسب پلي یورتان دو جزئي
   2     شيرهاي پالستيكي
  3
   پانل هاي تزیيناتي ABS
  4
  سنگ نماي مصنوعي اكریليكي
  5
   چسب هاي درزگير اكریليك
  6
   پانل آلومينيوم و پالستيك
  7
   كفپوش هاي نرم
  8
   روكش هاي سه الیه اپوكسي - پلي اتيلن
  9
   نوارچسب هاي حامل دارو
  10
   مخازن نگهداري صنعتي
  11
  محفظه ضد انفجاري المپ هاي فلوئورسنت
  12
   پانل هاي كامپوزیت پالستيك - آلومينيوم
  13
   نردبان عایق از جنس FRP
  14
   نورگير)سایبان( پلي كربنات
  15
   چسب هاي فنولي
  16
   ورق هاي سه الیه اكریليكي
  17
   راه آب صنعتي و خانگي
  18
   فيلم هاي عایق الكتریكي
  19
   كفپوش زمين بازي
  20
   چمدان پلي كربنات
  21
   پانل شيرواني از مواد بازیافتي
  22
   روكش با اسپري پلي یورتان
  23
   ورق هاي پلي استایرن
  24
   جاذب صوت از فوم پلي یورتان
  25
   فيلم هاي محافظ از جنس PVC
  26
   كاغذدیواري پشت چسب دار از جنس PVC
  27
   كفپوش هاي الستيكي بلوكي
  28
   جعبه ابزار پالستيكي
  29
   سنگ مصنوعي نيمه شفاف
  30
   فيلم هاي ضد خوردگي فلزات
  31
   پانل هاي ساندویچي پلي استایرن
  32
   نوار چسب ضد لغزش
  33
   نوار چسب فایبرگالس كش باف
  34
   نوار چسب هاي قابل چاپ BOPP
  35
   نوار چسب دوطرفه
  36
   چسب هاي كارتن با پاره شوندگي آسان
  37
   نوار چسب ضد الكتریسيته)لنت برق(
  38
   برچسب هاي هولوگرام
  39
   نوار چسب ضد حساسيت
  40
   نوار چسب از نخ بافته شده پلي استري
  41
   نوارچسب پلي استري
  42
   محصوالت خود چسب
  43
   نوارچسب سيليكوني
  44
   كيسه خون
  45
   ست سرم
  46
   كيسه ادرار
  47
   سرنگ غير قابل مصرف بيش از یك بار
  48
   مواد استري و پوشش عایق لوله هاي گاز
  49
   روكش كفش
  50
   فيلم هاي پوشش دهي سطح
  51
   آسفالت اپوكسي
  52
   دستكش هاي صنعتي
  53
   كفپوش هاي PVC نوع شياردار
  54
   ورق هاي LFT-PP براي ساخت قطعات خودرو
  55
   فيلم PVC ضد لغزش با چسبندگي
  56
   فيلم بسته بندي ضد مه زدگي
  57
   پاكت نامه پالستيكي
  58
   فيلم هاي شيرینك از پلي الفين ها
  59
   فيلم هاي PVC رنگي با پوشش آلومينيوم
  60
   كفپوش الستيك با استفاده از مواد الستيكي بازیافتي
  61
   موكت چند الیه چسبناك
  62
   فيلم هاي چند الیه پوشش ساختمان
  63
   چرخ دستي پالستيكي
  64
   نوارچسب پنچرگيري
  65
   نوار چسب درزگيري و اتصال دهنده صنعتي
  66
   نوارچسب نامرئي
  67
   نوارچسب هاي رنگي شفاف
  68
   واشرهاي الستيكي سيستم ترمز خودرو
  69  آنتن خودرو
  70  الياف كربن )از PAN)
  71  الياف كربن از قير
  72  سردخانه با استفاده از پانل ساندویچي
  73  ورقه هاي كنگره دار از PP یا PS
  74  درب هاي ضد حریق
  75  ورقه هاي HPL
  76  منيفولد وروردي هواي پالستيكي
  77  پرده كركره اي از جنس PVC
  78 MDF 
  79  اورینگ و seal rotary الستيكي
  80  لنز پالستيكي عينك
  81  فوم پلي اتيلن مخصوص پشت پوسته سپر
  82  كاغذ پالستيكي
  83  كفپوش هاي اسفنجي ضد لغزش
  84  ورق هاي اسفنجي PVC
  85  پروفيل هاي PVC
  86  شيلنگ هاي الستيكي سه الیه
  87  كاله ایمني از جنس PVC یا ABS
  88  باك پالستيكي سه الیه
  89  پروفيل هاي چوب پالستيك
  90  پروفيل هاي چوب - PVC با استفاده از ضایعات كارخانجات نيشكر
  91  لوله هاي چند الیه سيستم سوخت رساني خودرو
  92  پروفيل هاي الستيك اسفنجي
  93  فوم هاي كف پوش و دیوار پوش اسفنجي
  94  باریكه هاي اسفنجي پلي استایرن قابل فرم دهي
  95 SMC , BMC خميرهاي 
  96  نوار نقاله هاي الستيكي
  97  ورقه هاي توخالي PP
  98  ژئوتكستایل
  99 PVC نماپوش 
  100  نوارهاي الستيكي درزگير از EPDM
  101  پانل هاي تزیيناتي پلي استایرن ضد ضربه
  102  فيلم هاي گلخانه اي
  103  رول هاي PVC ویژه تابلوهاي تبليغاتي
  104  بلوك هاي بتني سبك
  105 Hot fill هاي بطري 
  106  بازیافت بهداشتي بطري هاي PET
  107  نوار سرجوش
  108  شبرنگ
  109  تابلوهاي تبليغاتي )منسوج دو طرف روكش شده با PVC)
  110  الياف پلي پروپيلن
  111  تري كلرو بنزن
  112  تري متيلول پروپان
  113  سيكلو هگزیل آمين
  114  گوگرد مونوكلرید
  115  دي كلرو بنزن
  116  مونو كلرو بنزن
  117  كلرو تولوئن
  118  پارا كلرو تولوئن
  119  اسيد هيدرو فلئورویك
  120  كرزولها
  121  نيترو تولوئن
  122  جعبه سي دي
  123  چرم مصنوعي از پلي یورتان
  124  دستكش هاي معایه و جراحي
  125  وسایل بهداشتي جلوگيري از بارداري
  126  تيوپ الستيك
  127  پوشش دهي فلزات با پلي یورتان
  128  فيلم هاي BOPP
  129  فيلم هاي چسب دار براي پوشك بچه
  130  نوار درزبندي پاكت آب ميوه و شير
  131  نوار لبه و روكش جهت اوراق چوبي
  132  فيلم هاي استرچ
  133  سيليس
  134  سود سوزآور
  135  هيدروكسيد پتاسيم
  136  هيدروكسيد آلمينيوم
  137  كلرید آلومينيوم
  138  اكسيد كروم
  139  كریوليت مصنوعي
  140  تري پلي فسفات سدیم
  141  كربنات سدیم
  142  كربنات پتاسيم
  143  كلرید كلسيم
  144  اسيد فسفریك
  145  آب اكسيژنه
  146  اسيد بوریك
  147  روكش فلزات با رزین یورتان اكریالت
  148  پلي آميد شفاف
  149  فيلم هاي ریختگي 17 الیه براي بسته بندي
  150  آلياژ ABS تقویت شده با الياف بلند شيشه
  151  ظروف EPS عایق با چاپ در قالب
  152  فنيل دي آمين
  153  دكانول
  154  اسيد فرميك
  155  اسيد تارتاریك
  156  نئو پنتيل گالیكول
  157  بنزویل پروكسيد
  158  ایزو بوتيل استات
  159  اسيد مونوكلرو استيك
  160  تترا كلرو اتيلن
  161  مواد اوليه سيمان نسوز
  162  عامل ضد اكسایش
  163  پایدار كننده ماوراء بنفش
  164  گرافيت صنعتي
  165  خاك رنگبر
  166  كربن اكتيو
  167  گندزدا
  168  عامل پف زا
  169  پایدار كننده حرارتي
  170  آال كلر و بوتا كلر
  171  بازیافت تایر اتومبيل
  172  كود نيترات آمونيوم
  173  كود نيترات سولفات آمونيوم
  174  كود نيترات كلسيم آمونيوم
  175  كود محلول هاي نيتروژن
  176  كود سولفات آمونيوم
  177  كود با رهایش كنترل شده )شيميایي(
  178  كود با رهایش كنترل شده )فيزیكي(
  179  كود فسفات آمونيوم
  180  كود سوپر فسفات تكي
  181  كود سوپر فسفات سه تایي
  182  كود اوره فسفات آمونيوم
  183  كود پتاس دار
  184  كود كلرید پتاسيم
  185  كود سولفات پتاسيم
  186  كود نيترات پتاسيم
  187  كودهاي تركيبي )NPK)
  188  درب هاي مقاوم
  189  آلياژ ترموپالستيك االستومر بر پایه پلي الفين
  190  ظروف پالستيكي قابل فشردن
  191  بستهبندي زعفران