قیمت محصولات پتروشیمی

قابل ذکر است در صورتیکه یکشنبه هر ماه مصادف به تعطیلی رسمی باشد قیمت اعلام شده تا یکشنبه هفته بعد معتبر می باشد.

اطلاعیه