قیمت محصولات پتروشیمی

قابل ذکر است

در صورت مصادف شدن روزهای شنبه یا یکشنبه با تعطیلات رسمی کشور ، اعلام قیمت انجام نمی شود و تا زمان اعلام قیمت بعدی ، قیمت قبلی معتبر خواهد بود. 

 

 

 

نحوه محاسبه نرخ ارز در محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی قیمت گذاری 

 

از سایت sanarate.ir قیمت خرید نقدی دلار آمریکا(از یکشنبه تا شنبه قبل از اعلام قیمت) اخذ شده و متوسط حسابی شش روزه  آن به عنوان نرخ ارز در محاسبات قیمت پایه محصولات پتروشیمی لحاظ می گردد.