تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

  • تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و ارائه گزارش به بورس کالا و گمرک
  • تعیین کف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به منظور حفظ ثبات بازار و تأمین خوراک شرکت های تولیدی پایین دستی پتروشیمی و نظارت و پیگیری صحت اجرای آن و مکاتبه با مراجع قضایی و شرکت های متخلف
  • هماهنگی با شرکت های پتروشیمی در شرایط تعمیرات اساسی و توقف تولید به منظور تأمین نیاز بازار
  • نظارت بر توزیع مواد پتروشیمی و تأمین نیاز داخل علاوه بر تایید صحت فرآیند توزیع
  • تحلیل بازار مواد پتروشیمی و مواد تولید شده در بازار صنایع پایین دستی
  • اطلاع رسانی توقفات تعمیراتی پتروشیمی ها به صنایع پایین دستی پتروشیمی
  • تعیین مشخصات و SPEC محصولات پتروشیمی جهت ارائه گریدهای جدید در بورس کالا و نیز شناسایی گریدهای مورد نیاز بازار صنایع پایین دستی و نیز بازار جهانی و ارائه پیشنهاد به مجتمع های پتروشیمی
  • مسئولیت دبیرخانه کمیته تخصصی پتروشیمی