زنجیره ها

 

Image result for ‫آرم پتروشیمی‬‎

 

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

عناوین ذیل زنجیره طرح های مطالعه توسط مشاور و در دفتر توسعه صنایع پتروشیمی موجود و قابل استفاده متقاضان می باشد. )قابل ذکر

است: عناوین فاقد فایل پیوست می باشد(

"برای مشاهده عناوین  دراینجا  کلیک کنید "