قيمت های VCM & EDC در سال 97

آخرین قيمت اعلام شده VCM & EDC   در سال 1397