مصوبات کمیته تخصصی

 

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

 

 

 

صورتجلسات کمیته تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی 

 

     ردیف    

  تاریخ برگزاری جلسات      

 فایل PDF مصوبات جلسه  

1

97/05/13

جلسه اول

2

97/05/27

جلسه دوم

3

97/06/10

جلسه سوم

4

97/07/01

جلسه چهارم

5

97/07/10

جلسه پنجم

6

97/07/30

جلسه ششم

7

97/08/14

جلسه هفتم

8

97/08/26

جلسه هشتم

9

97/09/17

جلسه نهم

10

97/10/08

جلسه دهم

11

97/10/22

جلسه یازدهم

12

97/11/13

جلسه دوازدهم

13

97/12/04

جلسه سیزدهم

14

97/12/18

جلسه چهاردهم

15

98/01/31

جلسه پازدهم

16

98/02/21

جلسه شانزدهم

17

98/03/11

جلسه هفدهم

18

98/04/01

جلسه هیجدهم

19

98/04/15

جلسه نوزدهم

20

98/04/29

جلسه بیستم

21

98/05/26

جلسه بیست و یکم

22

98/06/09

جلسه بیست و دوم

23

98/07/13

جلسه بیست و سوم

24

98/08/11

جلسه بیست و چهارم

25  

98/09/02 

 جلسه بیست و پنجم

  26  

 98/09/16

جلسه بیست و ششم

27

98/09/23

جلسه بیست و هفتم

28

98/10/14

جلسه بیست و هشتم

   29   

 98/10/28

  جلسه بیست و نهم

  30  

 98/11/12

جلسه سی ام

 31 

  98/12/03  

جلسه سی و یکم