نمودار قیمت جهانی محصولات پلیمری و شیمیایی

 

نمودار قیمت جهانی محصولات پلیمری و شیمیایی

   دانلود : ABS.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : AMMONIA GAS.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : BENZEN.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : BUTADIEN.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : BUTANE.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : EPS.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : GPPS.pdf           حجم فایل 88 KB
   دانلود : HD 80.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : HD 100B.pdf           حجم فایل 88 KB
   دانلود : HD 100N.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : HD BL.pdf           حجم فایل 88 KB
   دانلود : HD FILM.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : HD INJ.pdf           حجم فایل 88 KB
   دانلود : HIPS.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : HSFO180.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : LD.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : LLD.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : MELAMINE.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : NAPHTA.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : PBR.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : PET BG.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : PET TG.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : PP.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : PROPANE.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : PVC.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : SBR1502.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : SBR1712.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود : TOLUENE.pdf           حجم فایل 89 KB
   دانلود : UREA GRANULAR.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود : UREA PRILLED.pdf           حجم فایل 84 KB