مطعالعات انجام شده

  حوزه امور پشتبانی ( جذب سرمايه­ گذار)


ارائه خدمات و راهنمايی سرمايه­ گذاران به دو صورت انجام می پذيرد.

1- برحسب درخواست متقاضی و با توجه به داشته­ های سرمايه ­گذار و پس از ارزيابی آن توسط کارشناسان دفتر، مشاوره لازم در اختيار متقاضی قرار می­گيرد.

در اين حالت سه دسته متقاضی وجود دارد

    الف - متقاضيان حقيقی 

ب- متقاضيان حقوقی (مجتمع ­های پتروشيمی، شرکت­های سرمايه­ گذاری بزرگ)

   ج- نهادهای دولتی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی

 دفترتوسعه صنايع پتروشيمی برحسب مطالعات انجام شده و در راستای برنامه جامع توسعه کشور با هدف توسعه همگون درصنايع پايين دستی، اقدام به برنامه ­ريزی جهت ايجاد يا گسترش صنايع پايين دستی در يک منطقه مشخص نموده و از سرمايه­ گذاران جهت حضور در اين طرح­ها دعوت بعمل آورد .

در هر دو حالت فرآيند سرمايه­ گذاری ذکر شده، از وجود مشاوران زبده و متخصص که قبلا در پروژه های قبلی با اين دفتر آموزش لازم را ديده و به درک نزديک از اهداف دفتر رسيده ­اند بهره می­گيرد. البته تيم مشاوران بصورت پيوسته و با يک فرآيند منسجم پايش و کنترل می­شوند