عنوان صفحه

تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

  • تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و ارائه گزارش به بورس کالا و گمرک

  • تعیین کف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به منظور حفظ ثبات بازار و تأمین خوراک شرکت های تولیدی پایین دستی پتروشیمی و نظارت و پیگیری صحت اجرای آن و مکاتبه با مراجع قضایی و شرکت های متخلف

  • هماهنگی با شرکت های پتروشیمی در شرایط تعمیرات اساسی و توقف تولید به منظور تأمین نیاز بازار

  • نظارت بر توزیع مواد پتروشیمی و تأمین نیاز داخل علاوه بر تایید صحت فرآیند توزیع

  • تحلیل بازار مواد پتروشیمی و مواد تولید شده در بازار صنایع پایین دستی

  • اطلاع رسانی توقفات تعمیراتی پتروشیمی ها به صنایع پایین دستی پتروشیمی

  • تعیین مشخصات و SPEC محصولات پتروشیمی جهت ارائه گریدهای جدید در بورس کالا و نیز شناسایی گریدهای مورد نیاز بازار صنایع پایین دستی و نیز بازار جهانی و ارائه پیشنهاد به مجتمع های پتروشیمی

  • مسئولیت دبیرخانه کمیته تخصصی پتروشیمی

جهت مشاهده صورتجلسات کمیته تخصصی پتروشیمی بر روی فایل های ذیل کلیک نمایید: