عنوان صفحه

 

مطالعات و طرح ها

  • نظارت بر تهیه و تدوین گزارش های ارزیابی فني اقتصادي طرح‌هاي تولیدی صنایع پایین دستی پتروشیمی و دیگر مطالعات مربوط به این حوزه در راستای به روزرسانی دانش فنی و بازرگانی موجود
  • مطالعه و پایش صنعتی، جغرافیایی و بومی کشور به منظور بررسی پتانسیل های موجود در ایجاد شهرک های صنعتی، پارک های پتروشیمی در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و توسعه خوشه های صنعتی و ارائه خدمات مشاوره ای در این حوزه
  • پیشنهاد و پیگیری ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي لازم به منظور ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در سرمايه‌گذاري در حوزه صنايع پایین دستی پتروشیمی
  • ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص صادرات و مقاصد صادراتی محصولات پایین دستی پتروشیمی
  • تسهیل گری در بروزآوري و توسعه فناوري‌ هاي واحدهاي توليدي در جهت هدایت صنایع پایین دستی پتروشیمی به صنایع دانش