قیمت محصولات پتروشیمی

 

 

قابل ذکر است

 اعلام قیمت هفتگی محصولات پتروشیمی در هفته هایی که شنبه یا یکشنبه تعطیل رسمی دارند فقط با اعمال نرخ ارز هفته مذکور انجام خواهد شد.