قیمت محصولات پتروشیمی

 

 

قابل ذکر است

در صورت مصادف شدن روزهای شنبه یا یکشنبه با تعطیلات رسمی کشور ، اعلام قیمت انجام نمی شود و تا زمان اعلام قیمت بعدی ، قیمت قبلی معتبر خواهد بود.